วันที่ 28 ตุลาคม2563 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563