วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และแนะแนวนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชา โทรคมนาคม และรับสมัครนักศึกษาที่กําลัง จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓