งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 

 

ภาพกิจกรรม พิธีเปิด

ผลการแข่งขันทักษะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

 รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์รางวัลเหรียญเงิน

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รางวัลเหรียญเงิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รางวัลเหรียญเงิน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รางวัลเหรียญทอง

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รางวัลเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รางวัลเหรียญทอง

ภาพกิจกรรม