วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 4 ทักษะ ได้แก่

1.ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.

          นายอภิชัย คำภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

          นายสิริเชษฐ์ มาตมุนโท วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

2.ทักษะไมโครคอนโทนเลอร์ ระดับ ปวส.

          นายอติสันต์ เหล็กดำรงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง

          นายอาคม เชื้อแสน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง

3.ทักษะการประกอบและซ่อมเครื่องขยายเสียง

          นายอมรศักดิ์ ศิระพรหม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

          นายณัฐพล บัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

4.ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

          นายเทพฤทธิ์ มาลาดาษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

          นายณัฐพล นาคสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะการประกอบและซ่อมเครื่องขยายเสียง

1.นายนพดล ทรายทอง  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 

2.นายอาทร ยืนมั่น วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 

3.นายอมรศักดิ์ ศิระพรหม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

4.นายณัฐพล บัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

5.นายภัทรภร แก้วเขียว  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

6.นายโสพล พรมลา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

7.นายธนพล สีแสง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 

8.นายชิดชัย อ่อนศรี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

9.นายสุวพิชญ์ ลานนท์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 

10.นายจินตวัฒน์ จันทร์โสภา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

11.นายพิทวัส กอบกำ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

12.นายฉัตรชัย มณีศรี  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

13.นายวชิรญาณ์ จันทะปัญญา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 

14.นายสันติสุข คนยัง วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

1.นายโชคดี  อินทิยา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

2.นายพีรพงษ์ วงค์จันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.นายธนวันต์ วิลามาตย์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 

4.นายพงศกร พันธ์พงศ์แข็ง วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 

5.นายวายุ บุญทองดี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.นางสาววรรณภา ศรีสังปัด วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

7.นายวีระพล สังข์ทอง วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

8.นายเทพฤทธิ์ มาลาดาษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

9.นายณัฐพล นาคสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

1.นายนพดล กลิ่นหอม วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 

2.นายธนวัฒน์ ยืนมั่น วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 

3.นายปริญญา สาระพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4.นายภัควัต อักษร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

5.นายอภิสิทธิ์ พลแสน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

6.นายวุฒิศักดิ์ บุญรวม วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 

7.นายจิระสิน หงส์คำ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

8.นายวีระชัย แสงจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

9.นายนราธรณ์ สกุลสุข วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

10.นายอภิชัย คำภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

11.นายสิริเชษฐ์ มาตมุนโท วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

1.นายปรเมฆ จอมโคตร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

2.นายศราวุฒิ ปาคำทอง วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

3.นายศุภดล หาญณรงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

4.นางสาวเยาวภา แสนทวีสุข วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

5.นางสาวประภาพร สมบุตร วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

6.นายธรรณธร มั่งคั่ง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

7.นายยืนยง ทองมงคล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

8.นายชัยณรงค์ ส่งเสริม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

9.นายทวีศักดิ์ กอแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

10.นายชาญชัย โล้คำ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

11.นายธีรวุฒิ ศิริทิพ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

12.นายอติสันต์ เหล็กดำรงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

13.นายอาคม เชื้อแสน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี