ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ปวช3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แนะแนวการให้ทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หลักสูตรทวิภาคี 2 ปี สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี
สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษาตามเอกสารที่แนบ

https://drive.google.com/open?id=1rKx9pUNIU0U9VODI0fFkKChwnA09AICt