แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

นักศึกษาฝึกงานประสบการณวิชาชีพ ภาคทวิภาคี  บริษัท กันยง พบครูที่ปรึกษาในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09.00 น.