แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และแนะแนวนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชา โทรคมนาคม และรับสมัครนักศึกษาที่กําลัง จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีไหว้ครู

วันนี้ (๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติ ขึ้นมอบโล่ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลแต่ละรายการ ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คณะครูและตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.

ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.

งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี