แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เปิดสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ ม6.หรือ เทียบเท่า

 

ใน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประปีการศึกษา ๒๕๖๓
ซึ่ง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.อุบลราชธานี ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ไปแข่งต่อ ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๐ (จังหวัดบุรีรัมย์) ได้แก่
๑. ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกร์ณ์(ปวช.)รางวัลชนะเลิศ
1.นายวรายุทธ นาคมุจลินท์
2.นายนเรนทรสูร สีแดง
3.นายเบญจพล บุญไพโรจน์
๒. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ
1.นายศักดิ์ปฏิญาณ แก้วตา
2.นายมกรธวัช พูลเพิ่ม
๓. ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ
1.นายพงศรัณย์ โสดามรรค
2.นายอภิสิทธิ นาคำมูล
3.นายบรรลือ คำเติม
 
 
 
 
 

มื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความเป็นสิริมงคล