วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับแผนกต่างๆตามนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”

 

โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง จากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยส่งเสริมให้ดําเนินโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คําแนะนําด้านการดูแลรักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพการดําเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ) โดยจะดําเนินโครงการในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม และวันที่ ๒๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลยางโยภาพ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 ดูภาพเพิ่มเติมอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3