แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

ปวช.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ปวส.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562