แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

แผนกวิชาเปิดสาขาใหม่ เปิดสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

07-04-2564 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ ม6.หรือ เทียบเท่า  

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

07-04-2564 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครูอนุสรณ์ - avatar ครูอนุสรณ์

ใน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่ง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.อุบลราชธานี ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ไปแข่งต่อ ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๐ (จังหวัดบุรีรัมย์) ได้แก่ ๑. ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกร์ณ์(ปวช.)รางวัลชนะเลิศ 1.นายวรายุทธ นาคมุจลินท์ 2.นายนเรนทรสูร สีแดง 3.นายเบญจพล บุญไพโรจน์ ๒. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ 1.นายศักดิ์ปฏิญาณ แก้วตา 2.นายมกรธวัช พูลเพิ่ม๓. ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ 1.นายพงศรัณย์ โสดามรรค 2.นายอภิสิทธิ นาคำมูล 3.นายบรรลือ คำเติม          

Read more