แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

นายธาตรี พิบูลมณฑา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

นายมนตรี  สุริยพันตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

 

 

 

นางราตรี สะดีวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุวิชา    มั่นยืน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายไวพจน์  ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวัชระ  ประคองพันธ์

นายคารมย์ แก้วกันยา

นายวิเชียร กำทอง

นายพรศักดิ์ บุญพา

นายชูเกียรติ์ ประมุขกุล

นายทรงศักดิ์ สัตนาโค


นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช

นายสุรชาติ  วิชาชัย


นายสามารถ เวชอุดม

นายสุรพงษ์ สามแก้ว

นายสุกาย​  เกื้อ​ทาน

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์