แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

   มีวินัย ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี

วินัยดี มีความชำนาญ บริการชุมชน

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยใจบริการ

 

มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตช่างและนักเทคโนโลยีที่มี    สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม

มาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงาน

  • สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวศึกษา ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับทักษะฝีมือ
  • ผลิตกำลังคนทางการอาชีวศึกษาที่มีทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศไทย ๔.๐
  • ให้การบริการวิชาชีพ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอาชีพให้กับชุมชน สังคม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง