แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

 

 

 
  กลุ่ม1 กลุ่ม2  กลุ่ม3 กลุ่ม4  
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวมทั้งหมด
ปวช1 15   8 23   23 23   -  46
ปวช2 16  21  12  12   19 19  52 
ปวช3 15  16  19  20  11  13  9   58
ปวส.1 ทวิ  18 19  16  18  14  18   55
ปวส.1 ม.6.  7 10  17   14  17  -  34
ปวส.2 ทวิ 15   3  18  -  -  - 18 
ปวส.2 ม.6.  6  14  13 14   14  - 14         42
รวมทั้งหมด              305