แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

สัปดาห์ที่ 6

กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 มกราคม 2564

สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

สัปดาห์ที่ 3

กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

 

สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม การเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัย 

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 16 ก.ย.2563 ครูอนุสรณ์ จารุกมูล การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาแสดงความสามารถส่วนตัว ความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และแจ้งการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ใรสัปดาห์ที่ 13

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 9 ก.ย.2563 ครูอนุสรณ์ จารุกมูล แจ้งระเบียบการแต่งกาย ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ยกตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10 ธันวาคม 2563

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ วันที่ 23 ก.ย.2563 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมรมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมการทำงานปีการศึกษา 2563

มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 9 คน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งประธานชมรม ที่มีคะแนนสูงสุดคือ นายชุณหชาติ สัจสุวรรณ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1กลุ่ม1